پوستر همایش
 
  تاريخ هاي مهم
 آخرين مهلت ارسال مقالات:      96/8/17

اعلام نتايج داوري نهايي:            96/8/30

آخرين مهلت ثبت نام:                 96/9/7

زمان برگزاري:                             96/9/9

  محورهای همایش

مفاهيم و كليات :

·        الگوي بومي پايش اقتصاد دانش بنيان(شاخص‌هاي بومي نهاد نظارتي و ...)

·        برآورد سهم مطلوب دانش از GDP براي تحقق نقشه جامع علمي كشور

·        جايگاه دانش در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت

·        نقش و سهم شركت هاي دانش بنيان در رسيدن به هدف اقتصاد مقاومتي

·        الگوي مفهومي پيشنهادي براي دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در افق چشم انداز

·        الگوي نظري نقش دانش در مقابله با تحريم اقتصادي

·        تدوين برنامه راهبردي ارتقاء سهم دانش در اقتصاد ملي

·        مطالعات ميان رشته‌اي در قلمرو اقتصاد دانش بنيان

·        مطالعه تطبيقي تجارب جهاني براي نيل به اقتصاد دانش‌بنيان(كشورها، نهادها و روش‌هاي منتخب)

·        واكاوي نقش دانش در اقتصاد ايران در دوران شكوفايي تمدن اسلامي؛ دلالت‌ها و راهبردها

·        زنان و قابليت‌هاي دانش‌بنيان

·        نقش زنان در تحقق راهبردهاي اقتصاد مقاومتي

·        مديريت زنان، ابعاد حقوقي و اجتماعي

ابعاد حقوقي :

·        مسئوليت مدني و كيفري شركت‌هاي دانش بنيان و مديران آن

·        مسئوليت انتظامي و اداري شركت هاي دانش بنيان و مديران آن

·        شركت هاي دانش بنيان و حقوق اقتصادي، حقوق كار، حقوق مالياتي، حقوق اداري

·        نقش شركت هاي دانش بنيان و جايگاه آن در حقوق تجارت بين‌الملل

·        موانع و ظرفيت هاي حقوقي شركت هاي دانش‌بنيان

·        ماهيت حقوقي شركت هاي دانش‌بنيان

·        نقش حقوق مالكيت فكري در پيوند ميان صنعت و دانشگاه و تأثير آن بر اقتصاد مقاومتي

·        خلاءهاي حقوقي و قانوني در اقتصاد مقاومتي

·        نقش حقوق اقتصاد مقاومتي در ثبات اقتصاد ملي

·        حمايت هاي قانوني از شركت هاي دانش‌بنيان

·        جايگاه شركت‌هاي دانش‌بنيان در قانون تجارت و نظام حقوقي ايران

·        جرائم و مجازات هاي مديران در شركت هاي دانش بنيان

·        جايگاه شركت هاي دانش‌بنيان در نظام حقوق بين‌الملل اقتصادي

·        نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان در تحقق حقوق بشر

·        اصول قابل اعمال حقوق بين‌الملل در شكل‌گيري شركت‌هاي دانش بنيان

·        شركت هاي دانش بنيان و توسعه پايدار در حقوق بين الملل

·        شركت‌هاي دانش‌بنيان بعنوان كنش گران جديد در عرصه تجارت بين‌الملل

·        جايگاه شركت‌هاي دانش‌بنيان در قانون تجارت

عوامل زمينه‌ساز تحقق شركت‌هاي دانش‌بنيان:

·        تأثير معافيت هاي مالي شركت هاي دانش بنيان بر اقتصاد مقاومتي

·        تبيين جايگاه نظريه هاي تجارت بين‌الملل در اقتصاد مقاومتي

·        تأثير نوآوري سازماني و نوآوري مديريتي در موفقيت شركت‌هاي دانش‌بنيان

·        عدالت رويه‌اي در تصميمات اداري پيرامون شركت‌هاي دانش‌بنيان

·        جايگاه خصوصي سازي اقتصاد در رونق و افزايش اشتغال

·        مديريت ريسك در توليد دانش، فناوري و محصولات فكري

·        دلالت آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي براي حركت به سوي پيشرفت دانش‌بنيان

·        نقش دولت در ايجاد بسترها و تسهيل فعاليت شركت هاي دانش‌بنيان

·        چگونگي نقش آفريني نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتي با اقتصاد دانش‌بنيان

·        دلالت مدل‌هاي رشد دوران‌زا در رشد اقتصادي شركت‌هاي دانش‌بنيان

آسيب شناسي شركت‌هاي دانش بنيان :

·        آسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه از منظر اقتصاد دانش‌بنيان

·        آسيب شناسي جايگاه اقتصاد آموزش در نظام آموزشي(عمومي وعالي)كشور

·        آسيب شناسي قوانين موضوعه كشور از منظر اقتصاد دانش‌بنيان

·        آسيب شناسي نهاد دانش (توليد، توزيع و مصرف يا كاربرد) در اقتصاد ملي

·        آسيب شناسي نهادهاي علمي كشور از منظر اقتصاد دانش بنيان

·        آسيب شناسي وضع موجود شركت‌هاي دانش‌بنيان و ارائه الگوي مطلوب

  دبیرخانه همايش
يزد - ميدان عالم - بلوار شهداي گمنام - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي يزد - گروه حقوق

تلفن: 31872220-035

دور نگار: 38218411-035


چهارشنبه 29 شهريور ماه 1396

تا همایش ...

070